Maxx

สมัครงาน

 บริษัท  สยามนิสสันพระนคร  2000  จำกัด
25/99  หมู่  8  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

สามี / ภรรยา
บิดา
มารดา
ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา
ประถมการศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน / งานชั่วคราว / การฝึกงาน
การฝึกอบรม / สัมมนา
ความสามารถพิเศษ และ ความชำนาญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครงานนี้เป็นความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการหากภายหลังจากบริษัทฯ
จ้างเข้ามาทำงานและปรากฎว่า ข้อความในใบสมัคร เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้
โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.